Om Foreningen
Arrangementer
Rejsebeskrivelser
Dokumenter
Nyheder
Galleri
Gæstebog
Links
Kontakt webmaster
For medlemmerVedtægter pr. 2. september 2017

------------------------------------------------------------------------------

§1
Foreningens navn er SR500 ejere i Danmark.
Foreningens hjemsted er til enhver tid formandens hjemkommune.

 

§2
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, bevarelsen af og brugen af Yamaha SR500.

 

§3
Som medlemmer kan optages ejere af og interesserede i Yamaha SR500.

 

§4

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant. Suppleanten har stemmerettighed ved en af de andres fravær. 

Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen ved almindeligt flertal. 

I lige år er formand og suppleant på valg.

I ulige år er kasserer og bestyrelsesmedlemmet på valg.  

Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk over Internettet.

 

§5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt.
Generalforsamlingen skal varsles med 14 dage via elektronisk post – e-mail.
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
2/3 flertal af medlemmer kan indkalde til ekstraordinær forsamling.

 

§6
Der aflægges regnskab af kassereren hvert år på generalforsamlingen.
Revision vil blive foretaget af revisor udpeget af generalforsamlingen.
Revideret regnskab udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Medlemmer indbetaler et årligt kontingent på 200kr.

 

§7
Foreningen kan nedlægges af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Ved nedlægningen tilfalder foreningens formue almennyttige formål.
Vedtægter
Bestyrelse
Hvordan bliver jeg medlem?

Nyheder

02-09-17 22:00

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling er udsendt på mail og kan desuden findes i dokumentområdet. Bemærk at vedtægterne er blevet ændret. Ligeså er bestyrelsen. [mere...]

01-04-17 21:30

Referat af bestyrelsesmøde m.m.

I dag har vi holdt møde i bestyrelsen. Vi har blandt andet lavet en kalender for arrangementer i år. Du kan finde et referat af bestyrelsesmødet og en opdateret medlemsliste i dokumentområdet. [mere...]

11-12-16 15:30

Nedlæggelse af forum.

Da aktiviteten i Foreningens diskussionsforum længe har været lig nul, nedlægges det hermed. Der henvises til Foreningens facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/72839844288/ [mere...]